ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมบำรุงระบบภาพห้อง MS401  คณะวิทยาการจัดการ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 งาน