ประกาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอกสารการประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน