ประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรม TURNITIN

📲🛎ประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรม TURNITIN📲🛎 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

✅บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

✅นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สามารถใช้งานโปรแกรม TURNITIN ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

☎️สถาบันวิจัยและพัฒนา 094-5532917 (คุณสามารถ เน่าบู่)

☎️สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 055-267224-5

☎️โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล 081-9624263 (คุณสุกนกานต์ สันติสุวรรณ)