ผลงานจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

📌อีกหนึ่งผลงานจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ นำทีมโดย อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม ประธานหลักสูตร นักศึกษา และศิษย์เก่าจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ