รางวัล “ศิลป์พัสตราภรณ์”

🎉 ขอแสดงความยินดี 🎉

อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

▶ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัล “ศิลป์พัสตราภรณ์”

เป็นผู้มีศิลปะในการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างงดงาม

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

▶ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗