ศุภวุฒิ กุลวิศว(2566) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่งของ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ศุภวุฒิ กุลวิศว(2566) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่งของ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1