อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ สำหรับผลิตภัณฑ์สบู่มะขาม เพื่อเป็นการรองรับการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่การขึ้นทะเบียน OTOP

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สบู่มะขาม วิสาหกิจชุมชนมะขามสร้างชีวิตบ้านปากน้ำปอย.

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สบู่มะขาม วิสาหกิจชุมชนมะขามสร้างชีวิตบ้านปากน้ำปอย ณ วิสาหกิจชุมชนมะขามสร้างชีวิตบ้านปากน้ำปอย ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล

โดยจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ สำหรับผลิตภัณฑ์สบู่มะขาม เพื่อเป็นการรองรับการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่การขึ้นทะเบียน OTOP