อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการขยายช่องทาง การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สบู่มะขามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะขามสร้างชีวิตบ้านปากน้ำปอยสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สบู่มะขาม วิสาหกิจชุมชนมะขามสร้างชีวิตบ้านปากน้ำปอย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สบู่มะขาม วิสาหกิจชุมชนมะขามสร้างชีวิตบ้านปากน้ำปอย ณ วิสาหกิจชุมชนมะขามสร้างชีวิตบ้านปากน้ำปอย ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.บุษบา หินเธาว์

โดยจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการขยายช่องทาง การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สบู่มะขามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะขามสร้างชีวิตบ้านปากน้ำปอยสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์