อิศรุต คุณประสาท.(2566) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

อิศรุต คุณประสาท.(2566) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง