เจตน์ เลิศจรูญวิทย์. (2566) ส่วนประสมทางการตลาด 4E ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซาลาเปาโบราณในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

เจตน์ เลิศจรูญวิทย์. (2566) ส่วนประสมทางการตลาด 4E ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซาลาเปาโบราณในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย