แจ้งนักศึกษาทุกคนให้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แจ้งนักศึกษาทุกคนให้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2567
▫️
▪️#ยกเว้นนักศึกษาใหม่รหัส67 ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน เนื่องจาก ม. ทำการลงทะเบียนให้แล้ว
▫️
▪️ เปิดเทอม 24 มิถุนายน 2567
#กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียน 1/2567
✅ ไม่เสียค่าปรับ : 17 มิถุนายน – 21 กันยายน 2567
❌เสียค่าปรับ : 22 กันยายน -9 ตุลาคม 2567
#ลงทะเบียนเรียนร่วม / ลงเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 24 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567
▪️ ตารางเรียน : https://reg.psru.ac.th/PSRU_W1/Form_PS_R1_STD.html
▪️ พิมพ์ใบลงทะเบียนวิชาเรียน : https://reg3.psru.ac.th/regist1/index.php
▪️ สอบถาม 055-267101
🌐www.psru.ac.th
☎️ 055 267 000
▫️
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม