แนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ

แนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ▶ อาจารย์สุรางคณา พิพัฒน์โชคไชโย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (วังจันทน์ริเวอร์วิว) ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป