โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
เสวนา “การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติตนเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

โดยวิทยากร คุณวันจักร รัตนชื่น อ.ศราวุธ สุดงูเหลือม และคุณจักรกรินทร์ กลิ่นอาจ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 800 ที่นั่ง (PIBUL 216) อาคารพิบูลวิชญ์

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ https://forms.gle/Pxim2VzM7sZLU23o9