โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ

“คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ” จำนวน 60 คน ได้ร่วมช่วยงานโครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้หัวข้อ ศรีเทพ : มรดกโลกในมือเยาวชน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม