โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมทั้งศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี