โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2567

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนมะขาม สร้างชีวิตบ้านปากน้ำปอย ครั้งที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนมะขามสร้างชีวิตบ้านปากน้ำปอย ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

โดยจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ ด้านศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนให้กับบุคคลที่สนใจเรียนรู้ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิสาหกิจชุมชนมะขาม สร้างชีวิต โดยวิทยากร ดร.พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา และคุณนิรันดร์ ปันทะนันท์ และจากนั้นได้จัดทำแผนร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และจัดทำกำหนดการกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้