โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง

เมื่อวันที่ 22 – 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบงกรเพชร โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก