โครงการเสาวนาและการจัดแสดงนิทรรศการ BCG Model

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรราชภัฏพิบูลสงคราม

จัด “โครงการเสาวนาและการจัดแสดงนิทรรศการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิด (BCG Model)” ณ บ้านปากน้ำปอย หมู่ 16 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ประกอบด้วย

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น

2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านปากน้ำปอย

3. โครงการสร้างรายได้เสริม เพิ่มความรู้ ด้วยธุรกิจที่พักชุมชนสมัยใหม่

4. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

5. โครงการการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบบ Online และ Offline

6. โครงการการการวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า การตั้งราคา และการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน”

รวมถึงเพื่อรับฟังเสียงสะท้อน และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน มาใช้ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป โดยทุกโครงการสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งจากผลการดำเนินโครงการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกท่าน ทำให้เกิดผลลัพธ์แก่ชุมชนนั้นคือ สามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้เกิดแก่ชุมชน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าสูงขึ้น ชุมชนมีตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน มีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้ง แบบ Online และ Offline รวมถึงชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการช่วยให้ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน