โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ “การเขียนผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และ ตำรา”

เมื่อวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ “การเขียนผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และ ตำรา” ณ ห้องประชุมบงกชเพชร ชั้น 2 โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน, รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และ รศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ โดยโครงการนี้มีวัตุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และ ตำรา ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ตื่นตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ