การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา และคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม