โครงการ จัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการจัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล “การส่งเสริมทักษะให้ความรู้ด้านการเงินและพัสดุเพื่อความถูกต้องตามหลักธรรมภิบาล” ณ ห้อง MS308 คณะวิทยาการจัดการ มรพส. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณนาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก