CA MS PSRU คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1และ 2 ภาพยนตร์สั้น

นางนวลโปรดักชั่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในผลงาน ฉันยังอยู่ตรงนี้และยังอยู่ตรงนั้น และ กองนอนนอยแต่นอนนะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในผลงาน ความสุขคือ (Happiness is…) ในโครงการ เยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก..

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดโครงการ เยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว ณ บริเวณศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ..

โดยนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้มเป็นที่ปรึกษา นำนักศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน สื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ตรามแนวความคิด “มอง มุม ใหม่ เมืองสองแคว” ในประเภท เยาวชน ระดับ ปวส ปริญญาตรี อุดมศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี โดย ได้บูรณาการสร้างสรรค์งาน นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี นักศึกษา ก.ศ.ปป. และ ศิษย์เก่า..

ผลการประกวด นางนวลโปรดักชั่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในผลงาน ฉันยังอยู่ตรงนี้และยังอยู่ตรงนั้น และ กองนอนนอยแต่นอนนะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในผลงาน ความสุขคือ (Happiness is…) โดยโครงการนี้นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนายวุฒิพล ช้างเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในโครงการผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้น เยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว ได้สำเร็จเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่าย ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ความสัมพันธ์ภายในสาขา ตลอดจน ทักษะวิชาชีพที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานจนประกวดได้รับรางวัลเป็นแรงบันดาลใจในในชาวนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อไป