ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.อรรธพร เลิศอร่ามแสง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.อรรธพร เลิศอร่ามแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา