ที่อยู่หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

จำนวนผู้เข้าชม

web counter