โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความสามารถทางสังคม มีจิตอาสาและมีสุขภาวะที่ดี ภายใต้กิจกรรมครั้งที่ 8 Student Union Camp โดยเครื่องมือวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 ผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความสามารถทางสังคม มีจิตอาสาและมีสุขภาวะที่ดี ภายใต้กิจกรรมครั้งที่ 8 Student Union Camp โดยเครื่องมือวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกและส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับสโมสรนักศึกษาทั้ง 8 คณะ รวมถึงได้ใช้กระบวนการดำเนินงานภายใต้เครื่องมือวิสวกรสังคม ณ โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์)