โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education) “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีในการจัดทำฐานข้อมูล ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education) หัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีในการจัดทำฐานข้อมูล ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ และนางสาวจรรยา ยานะโส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้อง Computer Lab 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม