สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ MOU กับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ระหว่าง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (International Transport & Business School : ITBSX

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม