สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ MOU กับ บริษัท ซี ที ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจเรือสำราญ)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ระหว่าง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ กับ บริษัท ซี ที ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม