สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ MOU กับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (Association of Thai Travel Agents)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ระหว่าง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ กับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (Association of Thai Travel Agents)

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม