พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ส่งเสริมงานศึกษาค้นคว้าวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง ท410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทั้งนี้ เป็นการตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ส่งเสริมงานศึกษาค้นคว้าวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน จะบูรณาการความร่วมมือตามบทบาทของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาคประเทศ และนานาประเทศนำโดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. และ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารบริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ ปฏิบัติการ และการศึกษาวิจัยด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ BCG และการจัดการขยะแบบครบวงจรเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและนำไปสู่การขยายผลระดับประเทศภูมิภาค และนานาชาติ สร้างศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการการปฏิบัติการแก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามเจตนารมณ์เปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากร อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามความร่วมมือทางด้านวิชาการ