สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) กับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) กับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง MS308 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ลงนามร่วมกับ นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ในข้อตกลงความร่วมมือโครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ระหว่าง หลักสูตรสาขาการท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต จากการไปปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอกที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ และการก้าวสู่ระบบการทำงาน และเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พร้อมในการปฏิบัติงาน (Employability) และมีทักษะ (Skills) ที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภายนอกและตลาดแรงงาน ซึ่งการดำเนินการตามโครงการจะเป็นการทำงานในลักษณะภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก ที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย (Win-Win-Win Benefit) ได้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกที่ตกลงให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา โดยมีกรอบระยะเวลา 5 ปี ในการดำเนินการตามโครงการที่ได้บันทึกข้อตกลงกันในครั้งนี้