โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565

ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 🏆 เพื่อแสดงความยินดี แสดงความขอบคุณ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติแก่ผู้นำนักศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมทำงานกิจการนักศึกษาทั้งของคณะ และของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีตลอดปีการศึกษา และยังถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่รุ่นน้องในการทำงานกิจการนักศึกษาต่อไปในอนาคต

📌สำหรับนักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรเพื่อร่วมทำกิจกรรมคณะและมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ที่ เพจ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป