โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิณคุณภาพฯ เกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมการรับการประเมินด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ประะกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนำมาพัฒนาระบบการทำงานของแต่ละพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้อง MS308 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม