คณาจารย์ ควจ. ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ โครงการยุทธศาสตร์ มรภ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ธนพร บัวรอด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาการสื่อสาร และภาพลักษณ์องค์กร อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

“ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1″ การประกวดคลิปวีดีโอ การรายงานผลการดำเนินการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 จากผลงาน ” โครงการการเพิ่มศักยภาพรายได้ครัวเรือนด้วยการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนในท้องถิ่น ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก “

และ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.อรนุช สืบบุญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และ ผศ.ดร.ลัสดา ยาวิละ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

“ได้รับรางวัลชมเชย” การประกวดคลิปวีดีโอ การรายงานผลการดำเนินการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 จากผลงาน ” โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์สีจากธรรมชาติ Eco print เข้าสู่สินค้า OTOP ให้มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นของกลุ่มชุมชนหัตถกรรมเทพนม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย “