ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภาควิชาการบริหารการศึกษา ม.บูรพา

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รศ.ดร.สุเมธ งามกนก หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา​​ และคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม MS 308 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม