โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินเกณฑ์ AUN-QA v.4

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินเกณฑ์ AUN-QA v.4 ณ ห้อง MS308 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินเกณฑ์ AUN-QA และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ประะกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ