บรรรยายพิเศษ “อภิมหาคอรัปชั่น” กับแนวทางการป้องกันการทุจริตในระบบราชการและมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ดร.อรรธพร เลิศอร่ามแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับฟังบรรรยายพิเศษ “อภิมหาคอรัปชั่น” กับแนวทางการป้องกันการทุจริตในระบบราชการและมหาวิทยาลัย โครงการมหาวิทยาลัยโปร่งใส ผู้บริหารร่วมใจ ต้านภัยการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์