โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ U-Marketplace และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มป้าหมายได้มากขึ้น

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกนต์ธรณ์ พลสวัสดิ์ ประธานบริษัท เคทีพี 888 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ ดร.พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 30 คน ณ ห้องประชุมบงกชเพชร โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว