การอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้อัตรา รู้สิทธิ รู้ภารกิจ กสทช.”