พิชชากร เสริมสุข(2567) พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังเกิดสถานการณ์โควิด-19

พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังเกิดสถานการณ์โควิด-19