MS ON THE ROAD’66

📌พบกับคณะวิทยาการจัดการในงานมหกรรมอาชีพ 🔥🔥

📣ใครอยากได้งาน และอยากเรียนไปด้วย 🕵️‍♂️เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ MS มีหลักสูตรปริญญาตรี เสาร์-อาทิตย์ และ🎓หลักสูตรที่จะทำให้คุณแตกต่าง เพิ่มความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ด้วยหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

🫶🏻แล้วพบกันค่า😊

#13กรกฎาคม66

#หอประชุมมหาราช

#มหาวิทยาลัยนเรศวร