การประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มรพส.

📍 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมกองบรรณาธิการเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวาระต่างๆ เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป…

✅ ประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ และรายงานผลการดำเนินงาน โดยบรรณาธิการวารสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียกุล

#วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม