โครงการการประชุมเสวนาและการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อถอดบทเรียนโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ U-Marketplace

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการการประชุมเสวนาและการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อถอดบทเรียนโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ U-Marketplace ณ ห้องประชุมบงกฎเพชร โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว