โครงการยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและทักษะการทำงานแก่บุคลากร

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและทักษะการทำงานแก่บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ และนายสุมิตร ชัยเขตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมเสวนา “การยกระดับการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อใช้ Data Visualization ในการบริหารงานองค์กร” และ กิจกรรมเสวนา“การเตรียมความพร้อมพลิกโฉมคณะวิทยาการจัดการเพื่อรับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและทักษะการทำงานแก่บุคลากรคณะวิทยาการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น