อาจารย์ผณินทร เสือแพร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ”

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ผณินทร เสือแพร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป