ขอแสดงความยินกับนักศึกษาที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “รางวัลความประพฤติดี” ประจำปีพุทธศักราช 2566 ระดับอุดมศึกษาขอแสดงความยินกับนักศึกษาที่ได้รับ

คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินกับ นางสาว จิราวรรณ เวียงสุข นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาตร์ นางสาว จิตติกานต์ บุญขัน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “รางวัลความประพฤติดี” ประจำปีพุทธศักราช 2566 ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์