สาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิณุโลก ร่วมกับพิพิธภัณฑ์วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ ต.ไชยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้จัด”โครงการมัคคุเทศก์น้อยอนุรักษ์ประเพณีและมรดกไทยชุมชน” ขึ้น

ในการนี้ ผศ.ดร.กุลแก้ว คล้ายแก้ว อาจารย์รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ รับเป็นวิทยากร พร้อมด้วยนักศึกษาในสาขา จำนวน 5 คน ร่วมฝึกปฏบัติเป็นผู้ช่วยวิทยากร

นอกจากนี้ คณะทำงานของสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism Management) ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม และท่าน ผศ.น้อย คันชั่งทอง ให้เกียรติร่วมบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑ์และการถอดบทเรียนข้อมูลทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนด้วย (ดังภาพกิจกรรม)