การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดำเนินการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นคณะกรรมในการตรวจประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ รศ.ดร.สุขแก้ว คำสอน ผศ.น้อย คันชั่งทอง อ.ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ และ น.ส.ปารินทร์ บัวสนธ์ รัตนพรชัย ณ ห้องประชุม MS301 คณะวิทยาการจัดการ และระบบ Zoom Meeting