ภาพกิจกรรมกิจกรรม “การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 1

วันที่ 19 เมษายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Education กิจกรรม “การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 1” โดย ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการ

การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาต้นแบบและเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล และเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ