แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 26 เมษายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ โดย ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์ EdPEx ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha Business School: BBS) นำโดย ผศ.ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนนงานวิชาการ งานสหกิจศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ ห้อง TIL Dining คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา